Hệ Thống Khung Màn Hình Ghép

Đây là một hệ thống khung chuyên nghiệp tập trung nhiều vào việc cài đặt màn hình, dễ dàng, nhanh chóng và bảo trì đơn giản.
Tính năng "Pop out" cho phép dễ dàng thay thế bất kỳ màn hình nào và làm việc nhanh chóng.

ID: CN-VWMS